reklamacje i zwroty

Reklamacje towarów z tytułu rękojmi SKLEPU internetowego FortisGO.com 

 1. Agrema Poland ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następnych).
 2. Za wadę fizyczną nie uznaje się wad nieistotnych ani drobnych wad opakowania (np. zagięcia na opakowaniach, nieidealna gładkość opakowania, zabrudzenia opakowania), jeżeli nie ma to wpływu na jego zawartość, a więc ilość i właściwości zakupionego towaru.
 3. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej towaru, jeśli towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
  • drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja”;
  • drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com, w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”.
 4. Reklamacja musi zawierać:
  • dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną;
  • dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
  • dane dotyczące wykrytej wady towaru: wskazanie towaru, którego dotyczy wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
  • oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, wymiana towaru na wolny od wad albo odstąpienie od umowy;
  • preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 6. Brak poszczególnych informacji lub dowodu zakupu towaru, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, może utrudnić rozpatrzenie reklamacji po stronie Agrema Poland. W takiej sytuacji Agrema Poland zwróci się do Klienta z wezwaniem do usunięcia braków. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.
 7. Reklamację można złożyć przy użyciu formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest również dostępny na stronie Sklepu internetowego u dołu tej strony (Nr 3) pod adresem: fortisgo.com/pl/reklamacje-i-zwroty/. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykładową formę złożenia reklamacji, która nie jest obowiązkowa dla Klienta. Agrema Poland rekomenduje jednak użycie ww. formularza, gdyż może to usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji. Nie wpłynie to jednak na skuteczność reklamacji.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (o czym mowa w niniejszym paragrafie), zobowiązany jest dostarczyć Agrema Poland towar na koszt Agrema Poland na następujący adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław.
 9. Agrema Poland rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Agrema Poland.

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia Agrema Poland reklamacji w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z narzędzi i funkcjonalności Sklepu internetowego, a także newslettera.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  • drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja”;
  • drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com, w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”.
 3. W reklamacji Klient powinien podać login Konta Klienta, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (jeśli reklamacja składana jest pisemnie), a także szczegółowo opisać sprawę. W przypadku usługi dotyczącej dostarczania treści Newslettera wystarczy podać adres e-mail podany do subskrypcji newslettera oraz szczegółowo opisać sprawę.
 4. Agrema Poland zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 5. W przypadku braków w reklamacji Agrema Poland wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com lub pisemnie (listem poleconym albo przesyłką kurierską) na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer zamówienia), a także w zakresie jakich towarów (wystarczy wskazać te towary i ich ilość).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest również dostępny u dołu tej strony (Nr 2) pod adresem: fortisgo.com/pl/reklamacje-i-zwroty/. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym taką umowę – w zakresie towarów objętych odstąpieniem – uważa się za niezawartą.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia Agrema Poland towaru objętego odstąpieniem od umowy, a Agrema Poland zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność za towary objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Agrema Poland.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar objęty odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że towar zostanie odesłany przed jego upływem na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Zwrotu płatności za towar objęty odstąpieniem od umowy Agrema Poland dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Agrema Poland zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia był towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem była rzecz określona w ust. 8 niniejszego paragrafu, będzie bezskuteczne wobec Agrema Poland.

Załączniki.

Do niniejszego Regulaminu dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: