REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORTISGO.com

obowiązujący od dnia 1 grudnia 2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy FORTISGO dostępny pod adresem www.fortisgo.com jest prowadzony przez Agrema Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345268, posługującą się NIP: 9131600395, REGON: 021030223, o kapitale zakładowym w wysokości 50 tys. zł.

 1. Kontakt z Agrema Poland możliwy jest:
  1. pod adresem siedziby: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław;
  2. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fortisgo@fortisgo.com;
  3. telefonicznie pod numerem: +48 713889350.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, jak również prawa i obowiązki Klientów oraz Agrema Poland jako sprzedającego, w związku z dokonywanymi zamówieniami Klientów i sprzedażą zamówionego towaru przez Agrema Poland na rzecz Klientów.  
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej pod adresem www.fortisgo.com Klient może wyświetlić treść tego Regulaminu w przeglądarce, a także pobrać go, odtwarzać w dowolnej chwili oraz utrwalić na dowolnym nośniku (w tym poprzez wydruk) do użytku osobistego, w szczególności dla celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. Wykorzystanie treści niniejszego Regulaminu dla innych celów bez zgody Agrema Poland jest zabronione.
 4. Klient dokonujący zakupu towarów w Sklepie internetowym potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje tę treść. Realizacja zamówienia bez akceptacji niniejszego Regulaminu jest niemożliwa.

§ 2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

 1. Agrema Poland – Agrema Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345268, posługująca się NIP: 9131600395, REGON: 021030223, o kapitale zakładowym w wysokości 50 tys. zł, tj. podmiot będący właścicielem i operatorem Sklepu internetowego – FORTISGO, jak również sprzedającym towary, z którym Klient zawiera umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, a także administratorem danych osobowych Klienta;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, występująca jako konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która to osoba korzysta ze Sklepu internetowego, w tym dokonuje zamówienia towarów w ramach Sklepu internetowego;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 4. Konto Klienta – indywidualne konto użytkownika będącego Klientem założone i prowadzone w systemie informatycznym Agrema Poland, które umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego oraz dokonywaniem zamówień towarów w ramach Sklepu internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1);
 7. Sklep internetowy – platforma internetowa stanowiąca sklep on-line FORTISGO, dostępna pod adresem: www.fortisgo.com, na której Klient może dokonać zamówienia towaru z dostępnego asortymentu, zarządzana przez Agrema Poland;
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

§ 3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer, tablet, smartfon);
  2. dostęp do Internetu;
  3. adres poczty e-mail wraz z dostępem do konta tej poczty e-mail;
  4. przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej bądź inną umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu internetowego i zapewniającą korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. W ramach Sklepu internetowego Agrema Poland zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem w celu dostosowania treści witryny internetowej do oczekiwań i preferencji Klienta. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: fortisgo.com/pl/pliki-cookies/
 3. Klient może wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Agrema Poland informuje jednak, że wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym oraz prawidłowe wyświetlanie witryny Sklepu internetowego.
 4. W celu korzystania przez Klienta z usługi w zakresie dostarczania treści newslettera Klient powinien spełniać wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu.  
 5. Agrema Poland informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem po stronie Klienta, w związku z wykorzystaniem Internetu i możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania, modyfikacji i wykorzystania jego danych przez osoby nieuprawnione. Agrema Poland dokłada należytej staranności, aby zapewnić Klientom bezpieczne korzystanie ze Sklepu internetowego, jednakże w celu uniknięcia ryzyka naruszenia prywatności Klientów zaleca się, aby Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie takiego ryzyka, w szczególności program antywirusowy oraz zaporę sieciową typu firewall.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Przez korzystanie ze Sklepu internetowego rozumie się każdą czynność Klienta, która prowadzi do działania pomiędzy systemem teleinformatycznym Klienta a systemem informatycznym, w ramach którego funkcjonuje Sklep internetowy, w szczególności do wyświetlenia witryny Sklepu internetowego, zapoznania się z treścią dostępną w Sklepie internetowym oraz wpływu na funkcjonowanie Sklepu internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania, narzędzi lub urządzeń.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wiąże się to również z przestrzeganiem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, przysługujących Agrema Poland oraz innym podmiotom w stosunku do treści udostępnionych w Sklepie internetowym. Klient może korzystać z takich treści jedynie w zakresie, w jakim ww. prawa nie doznają żadnego uszczerbku, przede wszystkim dla własnego użytku osobistego.
 4. Zabrania się dostarczania i przekazywania w ramach Konta Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa (m.in. propagujących przemoc, pornografię, inne zachowania niezgodne z prawem, zniesławiających inną osobę), dyskryminującym, naruszającym dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, obraźliwych, a także reklamujących własne towary i usługi.
 5. Zabrania się wykorzystywania Konta Klienta do podejmowania w stosunku do innych Klientów oraz osób trzecich działań marketingowych, w tym rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.
 6. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla Agrema Poland oraz innych Klientów.
 7. Zabrania się pozyskiwania danych osobowych innych Klientów, choćby dostęp do tych danych uzyskany został w sposób przypadkowy.
 8. Klient w ramach Sklepu internetowego obowiązany jest posługiwać się prawdziwymi danymi osobowymi, niezbędnymi do zapewnienia możliwości korzystania z Konta Klienta oraz składania zamówień.

§ 5. Rejestracja Konta Klienta.

 1. Agrema Poland świadczy drogą elektroniczną, w ramach Sklepu internetowego, usługi w zakresie:
  1. umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego;
  2. złożenia zamówienia online w ramach Sklepu internetowego bez zakładania Konta Klienta;
  3. dostarczania treści newslettera na podany adres e-mail.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegają na umożliwieniu Klientowi utworzenia (rejestracji) Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz korzystania przez Klienta (po zalogowaniu) z tego Konta Klienta i wszystkich jego funkcjonalności, w szczególności składania zamówień towarów z dostępnego asortymentu.
 3. Rejestracja Konta Klienta jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna, a także nie wiąże się z korzystaniem z innych usług świadczonych przez Agrema Poland bądź inny podmiot.
 4. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie danych osobowych Klienta, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, ewentualnie również nazwę firmy. Podając dane, Klient obowiązany jest podać dane prawidłowe takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres e-mail oraz login (identyfikator Klienta). Dane te są niezbędne do prawidłowego utworzenia Konta Klienta. Wymagane również będzie podanie hasła do zalogowania się do utworzonego Konta Klienta. W formularzu rejestracyjnym możliwe jest podanie innych danych, niż wymienione, jednak podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne . Podając dane, Klient obowiązany jest podać dane prawidłowe.
 5. Utworzenie Konta Klienta wiąże się również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych tym formularzu w celu utworzenia Konta Klienta, zapewnienia Klientowi korzystania z tego Konta Klienta oraz jego obsługi przez Agrema Poland w systemie informatycznym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże bez tej zgody niemożliwe będzie utworzenie Konta Klienta. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, jednakże będzie się to wiązało z zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” stanowi działanie potwierdzające wyrażenie ww. zgody. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klienta w tym zakresie znajduje się w § 18 Regulaminu.
 6. W trakcie rejestracji Konta Klienta możliwe jest zapisanie się do newslettera Agrema Poland. W tym celu należy zaznaczyć okienko wyboru (tzw. checkbox) z zapisaniem się na newsletter i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji o newsletterze znajduje się w § 6 Regulaminu.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wraz z linkiem aktywacyjnym Konto Klienta. Po kliknięciu linku aktywacyjnego Klient zostanie przekierowany do formularza danych Klienta, gdzie należy podać dane Klienta, tj. imię i nazwisko oraz adres dostawy (miejscowość, ulica, nr budynki, nr mieszkania i ewentualne wskazówki dla dostawcy), a dodatkowo można podać numer telefonu. Akceptacja danych następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Dalej”. Po kliknięciu przycisku „Dalej” następuje zarejestrowanie Konta Klienta. 
 8. Z chwilą zarejestrowania Konta Klienta dochodzi do zawarcia między Klientem a Agrema Poland umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi utworzenia i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 6. Newsletter.

 1. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera Agrema Poland, w którym przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta informacje o nowościach i promocjach w asortymencie Agrema Poland, w tym informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także informacje stanowiące działania marketingowe, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 2. Zapisanie się do newslettera Agrema Poland może nastąpić poprzez formularz zapisu do newslettera albo podczas rejestracji Konta Klienta.
 3. Pod formularzem zapisu do newslettera bądź formularzem rejestracji Konta Klienta, w celu zapisania się do newslettera Agrema Poland wymagane jest zaznaczenie okienka wyboru (tzw. checkboxa), co potwierdza wolę Klienta na zapisanie się do tego newslettera oraz stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu dostarczania mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail treści newslettera.
 4. Zapisanie się do newslettera może zostać poprzedzone weryfikacją adresu e-mail Klienta, podanego w formularzu. Wówczas w celu zakończenia procesu zapisu do newslettera wymagane będzie kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w treści wiadomości e-mail.
 5. Z chwilą zapisania się do newslettera Agrema Poland rozpoczyna świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta polegająca na dostarczaniu mu przez Agrema Poland treści newslettera na podany adres poczty e-mail. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera).
 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisaniem się do newslettera znajdują się w § 18 Regulaminu, w szczególności w § 18 ust. 8 Regulaminu.
 7. Postanowienia Regulaminu w zakresie technicznych warunków korzystania ze Sklepu internetowego, zasad korzystania ze Sklepu internetowego, reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, rezygnacji z usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, praw autorskich, rozstrzygania sporów oraz ogólnych postanowień o relacji Klienta z Agrema Poland odnoszą się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie newslettera.

§ 7. Logowanie do Konta Klienta.

 1. Po prawidłowym utworzeniu Konta Klienta Klient może zalogować się na swoje Konto Klienta poprzez podanie użytego podczas rejestracji loginu oraz hasła, a następnie naciśnięciu przycisku „Zaloguj”.
 2. W przypadku zapomnienia hasła dostępu do Konta Klienta można skorzystać z opcji przypomnienia hasła poprzez przycisk „Nie pamiętam hasła”. Wówczas po podaniu adresu e-mail użytego przy rejestracji Konta Klienta i kliknięciu przycisku „Przypomnij hasło” na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła do Konta Klienta. Możliwe jest również skontaktowanie się z Agrema Poland drogą elektroniczną w celu zresetowania hasła dostępu.
 3. W przypadku problemów z logowaniem Klient proszony jest o kontakt z Agrema Poland.

§ 8. Korzystanie z Konta Klienta.

 1. Klient może w dowolnym czasie korzystać z Konta Klienta aż do momentu zablokowania lub usunięcia tego Konta Klienta.
 2. W ramach Konta Klienta możliwe jest:
  1. a. uzyskanie informacji o złożonych zamówieniach;
   b. uzyskanie dostępu do statusu dokonanych zamówień oraz historii zamówień;
   c. dokonanie zamówienia towarów z dostępnego asortymentu;
   d. sprawdzenie oraz modyfikacja danych osobowych;
   e. zmiana hasła dostępu;
   f. usunięcie konta.
 3. Korzystanie z Konta Klienta może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności § 3-4 Regulaminu.

§ 9. Składanie zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać po zalogowaniu do Konta Klienta albo bez takiego zalogowania (jako kupujący nieposiadający Konta Klienta).
 2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru z dostępnego asortymentu w Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane o dowolnej porze z dowolnego miejsca, przy spełnieniu wymagań określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy w ramach Konta Klienta skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych do dostawy zamówienia, wybrać sposób dostawy i sposób płatności, a na końcu zweryfikować zamówienie oraz nacisnąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Gdy zamówienie jest zgodne z wolą Klienta, należy kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient kompletuje zamówienie poprzez skorzystanie z koszyka w Sklepie internetowym. W koszyku zapisują się wszystkie towary w wybranej ilości, które zostały wybrane przez Klienta poprzez opcję „Dodaj do koszyka”. Klient dokonuje wyboru wyłącznie tych towarów, które są dostępne w asortymencie Agrema Poland wskazanym w Sklepie internetowym, po cenach wskazanych w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.
 5. W podglądzie koszyka oraz po wejściu w koszyk podawana jest informacja o całkowitej wartości zamówienia (jest to kwota brutto, jaką Klient będzie musiał zapłacić za towary po ich zamówieniu, nie licząc kosztów dostawy). Wartość ta będzie każdorazowo podawana w procesie składania zamówienia. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy wartość ta ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu o koszty dostawy określone dla wybranego sposobu dostawy. Od tej pory informacja o całkowitej wartości zamówienia będzie stanowiła ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta, obejmującą wartość towaru, koszty dostawy i wszelkie podatki. Wartość ta może ulec zmianie wskutek dodania lub anulowania określonego towaru bądź zmiany jego ilości.
 6. W formularzu zamówienia Klient obowiązany jest wskazać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres dostawy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr mieszkania, ewentualnie również wskazówki dla dostawcy);
  3. adres e-mail Klienta;
  4. numer telefonu Klienta;
  5. ewentualnie inne dane adresowe miejsca, do którego ma zostać dostarczony towar, jeśli ma to być Paczkomat lub inny punkt odbioru.
 7. Zamówienie może być złożone wyłącznie po akceptacji Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu podczas składania zamówienia, w trakcie podania swoich danych osobowych, a przed kliknięciem przycisku „Dalej” poprzez zaznaczenie pola wyboru z akceptacją Regulaminu. Klient może przy tym kliknąć w link do Regulaminu i zapoznać się z jego treścią.
 8. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, zarówno pod kątem rodzaju i ilości towaru, jak również danych do dostawy, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 9. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza złożenie Agrema Poland oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
 10. Do momentu przekazania Klientowi przez Agrema Poland wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji zarówno Klient, jak i Agrema Poland są związani taką ofertą.
 11. Agrema Poland może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z powodu braku dostępności towaru w swoim asortymencie albo z innej ważnej przyczyny, która zostanie wskazana Klientowi w wiadomości e-mail przekazanej Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
 12. Oferta, o której mowa w ust. 8 (złożone zamówienie), zostanie potwierdzona przez Agrema Poland z chwilą przekazania Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą tą rozpoczyna się bieg realizacji zamówienia przez Agrema Poland.
 13. Wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w ust. 12, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia wraz z linkami do Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza reklamacyjnego.

§ 10. Ceny towarów i faktury.

 1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku dostawy zamawianego towaru  oraz cła i inne należności publicznoprawne.
 2. Ceny towarów dotyczą jednej saszetki (opakowania) wybranego towaru, co jest wskazane w opisie towaru.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru podawane są na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Koszt dostawy towaru uwzględniany jest w całkowitej wartości zamówienia po wyborze sposobu dostawy. Wówczas całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszty jego dostarczenia.
 4. Informacje o cenie towarów dostępne są na stronie Sklepu internetowego przy prezentowanym towarze.
 5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień poprzez Sklep internetowy.
 6. Ceny towarów przedstawione w Sklepie internetowym mogą ulec zmianie, jednak zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.
 7. Po zamówieniu towaru w Sklepie internetowym Klientowi w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru zostanie doręczona faktura VAT (rachunek) obejmująca przedmiot zamówienia.
 8. Faktura VAT (rachunek) zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta załącznika stanowiącego fakturę VAT w formacie PDF. W ten sam sposób doręczane będą ewentualne korekty faktur.
 9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 10. Faktura VAT w formie papierowej będzie wysłana na podany adres Klienta na wyraźne żądanie Klienta przekazane Agrema Poland drogą elektroniczną lub pisemnie na adres kontaktowy Agrema Poland.

§ 11. Forma płatności.

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w jednej z form dostępnych w procesie składania zamówienia.
 2. Możliwe jest dokonanie zapłaty w formie:
  1. szybkich płatności przelewem;
  2. płatności kartą debetową lub kredytową;
  3. przelewu tradycyjnego;
  4. za pobraniem.
 3. Szybkie płatności oraz płatności kartą debetową lub kredytową obsługiwane są przez zewnętrznych operatorów.
 4. Agrema Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania, przetwarzanie danych, bezpieczeństwo, udostępniane treści i inne kwestie związane z obsługą płatności realizowaną przez podmiot zewnętrzny.

§ 12. Realizacja zamówień.

 1. Agrema Poland po wpłynięciu nowego zamówienia Klienta niezwłocznie podejmuje czynności weryfikujące zamówienie Klienta pod kątem jego realizacji.
 2. W przypadku uznania, że złożone przez Klienta zamówienie jest całkowicie lub częściowo niemożliwe do zrealizowania, przede wszystkim z powodu braku określonego towaru lub jego ilości na stanie albo gdy nierealne jest jego pozyskanie w krótkim terminie, Agrema Poland może odstąpić od całości lub części umowy, w zakresie, w jakim umowa nie może zostać zrealizowana. O odstąpieniu od umowy Agrema Poland informuje Klienta nie później niż w terminie 5 dni od daty zamówienia.
 3. Jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane, Agrema Poland przekazuje Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Od dnia przekazania ww. informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji rozpoczyna bieg do realizacji zamówienia przez Agrema Poland.
 4. Agrema Poland realizuje zlecenie według treści zamówienia złożonego przez Klienta. Agrema Poland nie odpowiada za omyłki i braki w zamówieniu złożonym przez Klienta.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji i dotyczy wyłącznie czynności, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu leżą po stronie Agrema Poland. Oznacza to, że do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. Realizację zamówienia po stronie Agrema Poland kończy przekazanie towaru do wysyłki podmiotowi realizującemu dostawę.

§ 13. Dostawa.

 1. Towary zamawiane w Sklepie internetowym mogą być dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Agrema Poland może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zamówienia.
 2. Koszty dostawy towaru zamówionego w Sklepie internetowym ponosi Klient.
 3. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są w zakładce „Sposoby i koszty dostawy” dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://fortisgo.com/pl/pl/dostawa/. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy wraz z kosztami dostawy są każdorazowo przedstawiane w procesie składania zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
 4. Towary zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze, a jeżeli podmiot realizujący dostawę dokonuje dostaw także w inne dni – również w dni, w których podmiot realizujący dostawę dokonuje dostaw.
 5. Czas realizacji dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i podmiotu realizującego dostawę. Całkowity czas realizacji zamówienia zostanie powiększony o czas dostawy.
 6. Agrema Poland ponosi odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu przekazania towaru podmiotowi realizującemu dostawę. Za przypadkową utratę lub uszkodzenia zamówionego towaru od momentu przyjęcia przesyłki do jej wydania Klientowi odpowiada podmiot realizujący dostawę. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru przechodzi do Klienta z chwilą odbioru tego towaru.
 7. Agrema Poland nie odpowiada za działania i zaniechania podmiotu realizującego dostawę towaru.
 8. Agrema Poland nie odpowiada za brak odbioru zamówionego towaru. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru od podmiotu realizującego dostawę obowiązywać będą zasady określone przez ten podmiot.
 9. W przypadku odesłania towaru przez podmiot realizujący dostawę wskutek braku odbioru towaru przez Klienta Agrema Poland nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przechowanie towaru, ponowną dostawę ani inne skutki nieodebrania towaru przez Klienta (ewentualne ryzyko przypadkowej utraty towaru ponosi w takiej sytuacji Klient). W takiej sytuacji Klient ma obowiązek odbioru zamówionego towaru w terminie 30 dni od dnia przyjęcia towaru przez Agrema Poland po jego odesłaniu wskutek braku odbioru przez Klienta. Klient może również ustalić nowy termin i sposób dostawy; koszty ponownej dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.
 10. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru przez Klienta Agrema Poland ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Agrema Poland złoży Klientowi stosowne oświadczenie drogą mailową bądź pisemnie na adres zamieszkania lub korespondencyjny Klienta. Agrema Poland może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 11. Klient w momencie odbioru zamówionego towaru powinien sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie ww. protokołu nie stanowi warunki do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§ 14. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten uznaje się za dochowany, jeśli Klient przed jego upływem dostarczy swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres
  e-mail: fortisgo@fortisgo.com  lub pisemnie (listem poleconym albo przesyłką kurierską) na adres: Agrema Poland Sp. z o.o.,  ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław. Oświadczenie powinno zawierać jednoznaczne sformułowanie, że Klient odstępuje od zawartej umowy, wraz ze wskazaniem umowy, od której odstępuje (wystarczy podać numer zamówienia), a także w zakresie jakich towarów (wystarczy wskazać te towary i ich ilość).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest również dostępny pod adresem: formularz_odstapienia_od_umowy_fortisgo.com.docx. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w ramach zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym taką umowę – w zakresie towarów objętych odstąpieniem – uważa się za niezawartą.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek zwrócenia Agrema Poland towaru objętego odstąpieniem od umowy, a Agrema Poland zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność za towary objęte odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Agrema Poland.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar objęty odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że towar zostanie odesłany przed jego upływem na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Zwrotu płatności za towar objęty odstąpieniem od umowy Agrema Poland dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Agrema Poland zastrzega jednak, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia była rzecz:
  a. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia albo
  b. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem była rzecz określona w ust. 8 niniejszego paragrafu, będzie bezskuteczne wobec Agrema Poland.

§ 15. Reklamacje towarów z tytułu rękojmi.

 1. Agrema Poland ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i następnych).
 2. Za wadę fizyczną nie uznaje się wad nieistotnych ani drobnych wad opakowania, jeżeli nie ma to wpływu na jego zawartość, a więc ilość i właściwości zakupionego towaru.
 3. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej towaru, jeśli towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja”;
  2. drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”. 
 4. Reklamacja musi zawierać:
  1. dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (na który ma być kierowana korespondencja), ewentualnie również numer telefonu lub adres e-mail, jeśli Klient dopuszcza możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną;
  2. dane dotyczące zamówienia: numer zamówienia oraz datę jego odbioru przez Klienta;
  3. dane dotyczące wykrytej wady towaru: wskazanie towaru, którego dotyczy wada, szczegółowy opis wady, a także datę i okoliczności wykrycia tej wady;
  4. oczekiwania Klienta: obniżenie ceny, wymiana towaru na wolny od wad albo odstąpienie od umowy;
  5. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Wraz z reklamacją Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu towaru (np. paragon, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 6. Brak poszczególnych informacji lub dowodu zakupu towaru, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, może utrudnić rozpatrzenie reklamacji po stronie Agrema Poland. W takiej sytuacji Agrema Poland zwróci się do Klienta z wezwaniem do usunięcia braków. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.
 7. Reklamację można złożyć przy użyciu formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest również dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://fortisgo.com/pl/pl/reklamacje-i-zwroty/.
 8. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykładową formę złożenia reklamacji, która nie jest obowiązkowa dla Klienta. Agrema Poland rekomenduje jednak użycie ww. formularza, gdyż może to usprawnić proces rozpatrzenia reklamacji. Nie wpłynie to jednak na skuteczność reklamacji.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (o czym mowa w niniejszym paragrafie), zobowiązany jest dostarczyć Agrema Poland towar na koszt Agrema Poland na następujący adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław.
 10. Agrema Poland rozpatrzy złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Agrema Poland.

§ 16. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia Agrema Poland reklamacji w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z narzędzi i funkcjonalności Sklepu internetowego, a także newslettera.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  1. drogą pisemną – wysyłając podpisane pismo listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Agrema Poland Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja”;
  2. drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com, w temacie wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”.
 3. W reklamacji Klient powinien podać login Konta Klienta, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (jeśli reklamacja składana jest pisemnie), a także szczegółowo opisać sprawę. W przypadku usługi dotyczącej dostarczania treści Newslettera wystarczy podać adres e-mail podany do subskrypcji newslettera oraz szczegółowo opisać sprawę.
 4. Agrema Poland zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 5. W przypadku braków w reklamacji Agrema Poland wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie. Nieuzupełnienie braków nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji, jednak może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne i rzetelne zbadanie sprawy w celu ustalenia charakteru wykrytej wady.

§ 17. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Klient może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Rezygnacja może nastąpić w jednej z następujących form:
  1. mailowej – poprzez przesłanie na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com oświadczenia o rezygnacji z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną wraz z danymi pozwalającymi na identyfikacji danej usługi;
  2. pisemnej – poprzez przesłanie na adres siedziby Agrema Poland: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław oświadczenia o rezygnacji z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną wraz z danymi pozwalającymi na identyfikacji danej usługi;
  3. w zakresie Konta Klienta – usunięcie Konta Klienta – poprzez kliknięcie w panelu Klienta na Koncie Kliencie przycisku „Usuń Konto” i akceptacji dokonanego działania
  4. w zakresie newslettera – anulowanie subskrypcji – poprzez kliknięcie linku rezygnacji z otrzymywania newslettera, znajdującego się w stopce treści newslettera. 
 2. Agrema Poland ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, gdy podczas korzystania z danej usługi Klient narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. Klient jest informowany drogą elektroniczną o zaprzestaniu świadczenia określonej usługi wraz z podaniem powodu takiej decyzji ze strony Agrema Poland.
 3. W przypadku usługi w zakresie obsługi Konta Klienta rezygnacja bądź zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną w tym przedmiocie skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta.
 4. W przypadku usługi w zakresie newslettera rezygnacja bądź zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną w tym przedmiocie skutkuje wypisaniem adresu e-mail Klienta z bazy subskrybentów newslettera i niedostarczaniem treści newslettera pod dotychczasowy adres e-mail.
 5. W zakresie składania zamówienia w ramach Sklepu internetowego możliwa jest rezygnacja z tej usługi w zakresie właściwym dla odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 14 Regulaminu.
 6. Rezygnacja lub zaprzestanie świadczenia usługi drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed taką rezygnacją lub zaprzestaniem świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności na realizację i rozliczenie zamówień dokonanych przed rozwiązaniem umowy.

§ 18. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agrema Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław (KRS: 0000345268).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się poprzez kontakt drogą pisemną (kierując pismo na adres siedziby Agrema Poland: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław), elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: fortisgo@fortisgo.com  oraz telefonicznie pod numerem: +48 (71) 38 89 350.
 3. Agrema Poland zbiera dane Klientów obejmujące:
  1. dane podane w formularzu rejestracji Konta Klienta – obejmujące: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, login do Konta Klienta, ewentualnie nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców);
  2. dane wprowadzone do Konta Klienta – obejmujące dane podane w formularzu rejestracji Konta Klienta oraz ewentualnie inne dane podane przez Klienta, np. numer telefonu, dodatkowy adres;
  3. dane podane w formularzu zamówienia – obejmujące: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców);
  4. adres e-mail – w przypadku zapisania się do newslettera.
 4. Agrema Poland może również przetwarzać dane Klientów obejmujące informacje zawarte w plikach cookies oraz logach serwerowych, w związku z korzystaniem z witryny internetowej, w ramach której funkcjonuje Sklep internetowy. Informacje o wykorzystaniu plików cookies oraz przetwarzaniu logów serwerowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.fortisgo.com/pl/pliki-cookies/
 5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracji Konta Klienta są przetwarzane w celu założenia Konta Klienta, obsługi Konta Klienta i umożliwienia Klientowi korzystania z utworzonego Konta Klienta i jego funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również realizacji prawnie uzasadnionego interesu Agrema Poland w postaci obsługi korespondencji z Klientem, kontaktu z Klientem w sprawie założenia i korzystania z Konta Klienta, a także ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać na tle obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Konta Klienta i umożliwienia mu korzystania z Konta Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są wymagane dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której tworzone jest Konto Klienta, i będą przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi dokonanie procesu rejestracji Konta Klienta. Jeśli Klient poda w formularzu rejestracji Konta Klienta inne dane niż wymagane, będą one przetwarzane w celu i na podstawie określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do Konta Klienta są przetwarzane w celu zapewnienia Klientowi uproszczeń lub dodatkowych możliwości korzystania z Konta Klienta, jak również w celu zapewnienia dodatkowych kanałów komunikacji w ramach obsługi interesów Klienta i kontaktu z Klientem (na podstawie zgody Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich brak nie będzie powodował negatywnych skutków dla Klienta. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom utworzenia (rejestracji) i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego, chyba że wcześniej zostaną usunięte przez Klienta albo w ich zakresie Klient cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia są przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zamówienia, tj. umowy sprzedaży zamówionych towarów, dokonanego w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych ciążących na Agrema Poland jako sprzedającym, głównie obowiązków wynikających z prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także kontaktu z Klientem w sprawie zamówienia, obsługi korespondencji i złożonych reklamacji, realizacji zwrotów lub innych praw Klienta oraz ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z realizacją zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych niezbędne jest do realizacji i rozliczenia zamówienia, a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, głównie podatkowych. Brak ich podania skutkować będzie niezawarciem umowy sprzedaży towaru. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego (do 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym umowa sprzedaży towaru została zawarta), a w określonym zakresie – przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na tle zawartej umowy.
 8. Agrema Poland może również zbierać dane Klientów podane przy zapisie do newslettera, jeśli Klient wyrazi chęć otrzymywania newslettera. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu dostarczania przez Agrema Poland drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail treści newslettera, co stanowi realizację przez Agrema Poland działań w celu marketingu bezpośredniego jako jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane te są podawane dobrowolnie i będą przetwarzane przez okres trwania subskrypcji newslettera. Treść newslettera będzie zawierała informacje handlowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a poprzez dostarczanie treści newslettera na adres e-mail Klienta Agrema Poland będzie realizowała marketing bezpośredni. Dlatego też w celu realizacji usługi dostarczania treści newslettera Klient powinien wyrazić zgodę przy formularzu rejestracji Konta Klienta albo formularzu zamówienia. Klient, wyrażając zgodę na dostarczanie mu treści newslettera drogą elektroniczną, wyraża przy tym zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Odwołanie którejkolwiek z tych zgód jest możliwe w każdym czasie i będzie się wiązało z rezygnacją z otrzymywania newslettera. Brak zgody w ww. zakresie uniemożliwi Agrema Poland świadczenie usługi w zakresie dostarczania treści newslettera. Podobny skutek odniesie złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Agrema Poland przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie. Z takimi podmiotami (odbiorcami danych) Agrema Poland ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, która określa zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych na zlecenie Agrema Poland. Przekazanie danych takim podmiotom związane jest wyłącznie z realizacją celów przetwarzania danych osobowych przez Agrema Poland. Do odbiorców danych należy w szczególności zaliczyć podmioty świadczące na rzecz Agrema Poland:
  1. usługi informatyczne;
  2. usługi w zakresie hostingu;
  3. usługi prawne, consultingowe oraz z zakresu doradztwa podatkowego;
  4. usługi księgowe;
  5. usługi audytorskie;
  6. usługi spedycyjne, przewozowe, kurierskie itp.
 10. Osoby, których dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, mają prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego;
  5. przeniesienia danych do innego administratora danych;
  6. niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (Agrema Poland informuje, że Klient nie podlega takim decyzjom);
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Agrema Poland możliwy jest kontakt pisemny kierowany na adres: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com.

§ 19. Prawa autorskie.

 1. Wszelkie treści dostępne na stronie Sklepu internetowego, w tym teksty, zdjęcia, grafiki oraz logotypy, stanowią własność Agrema Poland, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku gdy prawa do określonej treści dostępnej na stronie Sklepu internetowego przysługują innemu podmiotowi niż Agrema Poland, treść taka będzie oznaczona na stronie Sklepu internetowego jako treść innego podmiotu.
 3. Treści, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, objęte są ochroną prawną wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie treści dostępnych na stronie Sklepu internetowego do celów innych niż związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub użytkiem osobistym bez zgody Agrema Poland bądź podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie, jest zabronione. Działanie bez zgody Agrema Poland bądź ww. podmiotu stanowić będzie naruszenie ich praw autorskich i spotka się z odpowiedzialnością prawną.

§ 20. Rozstrzyganie sporów.

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Klientem a Agrema Poland, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a Agrema Poland:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a Agrema Poland przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
  2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu: https://wiih.ibip.wroc.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących poza sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 8. We wszelkich sprawach związanych z obsługą Klienta, funkcjonowaniem Sklepu internetowego bądź realizacji zamówień Klient może kontaktować się z Agrema Poland drogą mailową, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: fortisgo@fortisgo.com

§ 21. Załączniki.

Do niniejszego Regulaminu dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

§ 22. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://fortisgo.com/pl/pl/regulamin/
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu internetowego w formie umożliwiającej pozyskanie (pobranie), odtwarzanie u utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej poprzez Sklep internetowy następuje wskutek przesłania drogą elektroniczną na podany w zamówieniu przez Klienta adres e-mail treści takiej umowy.
 3. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści Regulaminu na swoje urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) oraz dokonania jego wydruku.
 4. Wszelkie umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz RODO.
 6. Agrema Poland zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści takich zmian Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego, gdzie znajduje się hiperłącze (link) do treści Regulaminu, wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z udostępnieniem nowej treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Wiadomość ta pozostaje widoczna na ww. stronie przez okres 14 kolejnych dni lub dłużej. W przypadku zmian Regulaminu w zakresie usług elektronicznych świadczonych przez Agrema Poland (korzystanie z Konta Klienta oraz newsletter) Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o takich zmianach drogą elektroniczną na zarejestrowany w Koncie Klienta adres e-mail. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Klient nie wypowie umowy o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną.